POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - 2016/679 UE

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej oraz sklepu internetowego kalmed.com.pl oraz strony internetowej butydlazdrowia.pl zwanymi dalej Stronami Internetowymi.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności umożliwia korzystanie ze Stron Internetowych, ale uniemożliwia pozostawienie swoich danych osobowych i świadczenie usług. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Właścicielem Stron Internetowych i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Kalmed Iwona Renz, ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań, NIP: 972-016-67-62 REGON: 300591204 e-mail: kalmed@kalmed.com.pl, tel. +48618280686 zwany dalej Administratorem.

RODZAJ, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie danych osobowych zwanym dalej RODO.

Przetwarzamy „zwyczajne” dane osobowe. Nie przetwarzamy danych uważanych za wrażliwe.

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w wypadku:
a) rejestracji konta: tytuł (Pan/Pani), imię, nazwisko, e-mail, adres dostawy, numer telefonu,
b) składania zamówienia: imię, nazwisko, e-mail, adres dostawy, numer telefonu,
c) wypełniania formularza kontaktowego na Stronach Internetowych: imię, nazwisko, e-mail.

Podczas rejestracji konta Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta oraz udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze Stron Internetowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub korespondencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy lub odpowiedzi na pytania.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych i w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. firmami i zleceniobiorcami świadczącymi usługi w zakresie realizacji umów, firmami kurierskimi, biurem księgowym).

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia lub korzystania z naszych usług i przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

ŻRÓDŁO DANYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu lub realizacji umowy.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

PLIKI COOKIES I ADRES IP

Strony Internetowe wykorzystują pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika – komputerze, tablecie, smartfonie. Administrator uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych, w tym utrzymania sesji po zalogowaniu oraz przetrzymywania ostatnio oglądanych produktów.

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies w ustawieniach przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji funkcje, które wymagają plików cookies mogą być ograniczone lub niedostępne.

Administrator może gromadzić adresy IP odwiedzających Strony Internetowe, które są mogą być wykorzystane przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, weryfikacji lokalizacji użytkownika, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Stron Internetowych oraz w celach bezpieczeństwa. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu osoby odwiedzającej Strony Internetowe przez dostawcę usług internetowych.

ZASADY

Kierujemy się następującymi zasadami, zgodnymi z RODO, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:
- zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco jasnymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe;
- zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować umowę;
- zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne,
- zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa);
- zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
- zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

ZMIANY I AKTUALIZACJE

Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 28.05.2018. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. Zmiany zostaną opublikowane na niniejszej stronie.