Serwis

Firma KALMED Iwona Renz z siedzibą w Poznaniu, jako wyłączny przedstawiciel producenta aparatów ortopedycznych ARTROMOT® jest jedynym partnerem serwisowym na terenie Polski upoważnionym do dokonywania wszelkich czynności serwisowych oraz posiada wymaganą dokumentację techniczną uzyskaną od producenta. Dokumentacja jest stale aktualizowana. W siedzibie firmy KALMED Iwona Renz w Poznaniu znajduje się główny punkt serwisowy oraz magazyn części zamiennych i zużywalnych. Wszyscy pracownicy serwisowi posiadają stosowne uprawnienia, dysponują doświadczeniem, oraz są przeszkalani przez producenta.
KALMED Iwona Renz, jako wyłączny importer części zamiennych ARTROMOT sprowadza je bezpośrednio od producenta i zapewnia ich ciągłą dostępność, co najmniej przez 10 lat od zaprzestania produkcji modelu aparatu. Ceny są zmienne w zależności od kursu EUR i przedstawiane każdorazowo w Raporcie Serwisowym naprawy stanowiącym szczegółową specyfikację czynności i materiałów.
W związku z wejściem w życie z dniem 18 września 2010 r. przepisów nowej Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), wprowadzającej istotne zmiany dotyczące m.in. zasad serwisowania wyrobów medycznych będących na wyposażeniu zakładów opieki zdrowotnej (przepisy art. 90 ustawy ww. ustawy upoważniają do wykonywania działań serwisowych wyłącznie podmioty wskazane przez producenta) umożliwiamy i zachęcamy do zawarcia, stałej umowy na okresowe przeglądy stanu technicznego i konserwację aparatów ARTROMOT®.
Sporządzamy ekspertyzy, oferty, wyceny, kosztorysy, raporty serwisowe, orzeczenia techniczne, paszporty techniczne, instrukcje stanowiskowe, protokoły utylizacji.
Firma nasza zajmuje się sprzedażą, naprawami i wynajmem od 24 lat i posiada wymagane certyfikaty i zaświadczenia producenta, dysponuje magazynem wszystkich części zamiennych, a w wypadku napraw udostępnia aparaty zastępcze. W pilnych wypadkach wysyłamy aparat zastępczy w futerale, w którym zwrotnie Zlecający odsyła uszkodzony aparat do diagnostyki i określenia kosztów ewentualnej naprawy. Do momentu akceptacji koszty oględzin i diagnostyki są bezpłatne.

Pomoc Techniczna +48 501 483 637

Zakres czynności związanych z okresowym przeglądem technicznym i konserwacją

zgodnie z zaleceniami producenta i wymogami ustawowymi:
  1. Skompletowanie, oględziny, czynności diagnostyczne, sprawdzające; identyfikacja tabliczki znamionowej i oznakowań bezpieczeństwa. Kontrola przewodów, kontaktów. Sprawdzenie stanu izolacji przewodów elektrycznych i wtyczek; stanu obudowy aparatu. Test działania elementów mechanicznych, wyłączników, regulatorów, blokad, zabezpieczeń. Kontrola mocowań, zacisków, osłon i uszczelnień. Test pracy zgodnie z protokołem producenta.
  2. Sprawdzenie mocowań przewodów, trwałości styków połączeniowych wewnętrznych; stanu, połączeń, rezystancji przewodu ochronnego PE, izolacji. Badanie zastępczego, uziomowego, różnicowego i dotykowego prądu upływu. Test elektryczny i obciążeniowy silnika z przekładnią.
  3. Przeprowadzenie procesu referencji i kalibracja zakresów ruchu i funkcji terapeutycznych. Czyszczenie, pranie, dezynfekcja, smarowanie, teflonowanie i konserwacja elementów regulacyjnych, ciernych i tworzywowych.
Uwagi:
  • tylko osoby, które uzyskały szkolenie potwierdzone dokumentem w zakresie stosowania, prawidłowej obsługi i stosowania oraz dezynfekcji i utrzymania w czystości są uprawnione do użytkowania aparatów CPM typu ARTROMOT®,
  • serwis wykonuje dodatkowe szkolenia, na prośbę Użytkownika w uzgodnionym terminie,
  • należy zabezpieczyć aparaty przykrywając je lub chowając w futerałach podczas przerw w użytkowaniu, aby zapobiec zabrudzeniu i zakażeniu,
  • należy dokonywać kontroli czystości i dezynfekować aparaty pomiędzy ćwiczeniami oraz na koniec dnia pracy (patrz instrukcja czyszczenia i dezynfekcji),
  • odpowiednio przestrzenne pomieszczenie rehabilitacyjne, w których aparaty są wykorzystywane swobodnie zapobiega uleganiu zadrapaniom i uszkodzeniom mechanicznym,
  • należy dopilnować, aby odpowiedni pilot był eksploatowany z odpowiednim aparatem – numer fabryczny musi być zgodny (ten sam).